Rachunkowość firmy

Rachunkowość firmyRachunkowość firmy jest to system prezentacji, ewidencji i interpretacji procesów gospodarczych oraz ich efektów w jednostce gospodarczej. Najważniejszą zasadą rachunkowości jest prowadzenie jej w sposób ciągły i systematyczny.

Rachunkowość jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorstwa z pozycji znajomości kosztów, przychodów i realizowanych wyników działalności. Ewidencja procesów gospodarczych sporządzane okresowo statystyki i interpretacja danych daje nam niezbędne informacje do prawidłowego kierowania podmiotem gospodarczym.

Funkcje rachunkowości

Rachunkowość pełni w gospodarce następujące funkcje:

  • funkcję informacyjną
  • funkcję kontrolną
  • funkcję analityczną

Funkcja informacyjna polega na tworzeniu zbiorów informacji. Rachunkowość dostarcza informacji o stanie kosztów i rozmiarach przychodów, stanie środków, którymi dysponuje jednostka, poziomie wypłacalności i stanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo jednostki i jednostki zewnętrzne ( akcjonariuszy, urzędy statystyczne, urząd skarbowy) - stanowią podstawę do oceny działalności gospodarczej jednostki.

Funkcja kontrolna polega na ochronie mienia i przyczynia się do racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Dzięki ewidencji zdarzeń gospodarczych, które są odpowiednio udokumentowane możemy ujawnić straty spowodowane kradzieżą lub innymi zjawiskami czy niegospodarnością.

Funkcja analityczna polega na interpretowaniu zebranych danych liczbowych. Dane te ujawniane są w urządzeniach księgowych i sprawozdaniach finansowych.

Klasyfikacja rachunkowości

Rachunkowość możemy podzielić na:

  • rachunkowość zarządczą,
  • rachunkowość finansową.

Rachunkowość zarządcza polega na tworzeniu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych przez zarządzających podmiotem, jest to rachunkowość wewnętrzna.

Rachunkowość finansowa polega na dostarczaniu w formie sprawozdań finansowych, danych o sytuacji przeszłej.

Częściami rachunkowości są:

  • księgowość,
  • kalkulacja,
  • sprawozdawczość finansowa,
  • interpretacja danych osobowych.

Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym i ilościowym udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarczej.
Kalkulacja ustala jednostkowy koszt wytworzenia produktu w przekroju poszczególnych składników kosztu.
Sprawozdawczość finansowa polega na sporządzaniu zestawień liczbowych w formie określonej przez przepisy prawa.
Interpretacja danych sprawozdawczych polega na ekonomicznej ocenie przebiegu zjawisk gospodarczych oraz skutków podjętych decyzji.